دسته: آموزش مجازی

آموزش آنلاین (مجازی) چیست؟
  • netacoltd
  • 17 فروردین 1399
  • 0دیدگاه

آموزش آنلاین (مجازی) چیست؟ کنولوژی های مدرن و جدید، کم کم جایگاهشان را در زندگی انسان امروز پیدا کرده اند. […]

این روزها صنایع و سازمان‌ها برای رفع نیازهای آموزشی خود به طور فزاینده‌ای به آموزش آنلاین روی می‌آورند. اما زمان […]

سیستم LMS چیست؟
  • netacoltd
  • 17 فروردین 1399
  • 0دیدگاه

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی نوین در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات […]